Shipping & Returns

Shipping

Czech

Tracked shipping: 3€

Free shipping on orders over  50€

Slovakia

Tracked shipping: 5€

Free shipping on orders over 70€

Europe

Tracked shipping: 12€

Free shipping on orders over  120€

Rest of the world  (outside EU)

Please contact us here: Contact us

Purchase contract withdrawal form

 

FORM TEMPLATE FOR WITHDRAWAL FROM PURCHASE CONTRACT

 

Purchaser’s name and surname

Purchaser’s address

Purchaser’s telephone and e-mail

 

Kryštof Bulín

ID No.: 070 14 261

Having its registered office at: U Santošky 1132/15, Smíchov, 150 00 Prague 5

 

In …………..….. on …………..

 

Re: Notice of withdrawal from purchase contract

 

 

Dear Sir,

On ….……via your e-shop www.almovintage.cz, I entered with the above said Entrepreneur into a purchase contract under which ……………….. Ref No. …………… was delivered to me. I accepted receipt of the relevant goods on ……… .

 

In view of the fact that the contract was concluded with the use of the Internet, i.e. a typical means of remote communication, I decided to exercise my right pursuant to Section 1829(1) in conjunction with Section 1818 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code as amended, and hereby advise you that I am withdrawing from the above purchase contract.

 

I am sending you back the relevant goods in a separate consignment and at the same time request you to remit the purchase price equal to CZK (EUR) ………. in favour of my bank account No. ….. within no more than 14 calendar days after delivery of this letter of withdrawal from the contract.

 

Yours faithfully,

 

 

 

 

……………………………………….

(Own signature)

 

 

 

Annex:

 

Copy of purchasing document

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

jméno a příjmení kupujícího/kupující

adresa kupujícího/kupující

telefon a e-mail kupujícího/kupující

 

Kryštof Bulín

IČO: 070 14 261

se sídlem U Santošky 1132/15, Smíchov, 150 00 Prague 5

 

V …………..….. dne …………..

 

Věc: Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,

dne ….……jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.almovintage.cz uzavřel/a s  výše nadepsaným podnikatelem kupní smlouvu, na základě které mi byl dodán ……………….. zn. …………… Předmětné zboží jsem převzal/a dne ……… .

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

 

Předmětné zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. ….., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

S pozdravem

 

 

 

 

……………………………………….

(vlastnoruční podpis)

 

 

 

Přílohy:

 

Kopie kupního dokladu

Scroll to Top
preloader